Dotacja na wymianę pieca

Od 7 stycznia 2020 r.  rozpocznie się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks). 

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Podawczym (na parterze budynku), w terminie do końca  maja 2020 r.

 

 

 

RUSZA PROGRAM WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH

 

Gmina Michałowice umożliwia otrzymanie dotacji na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks).

Dotacja przydzielana będzie w wysokości
7 000 zł BRUTTO,
jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca

Co nie wchodzi w skład dotacji?

 

Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, montażu instalacji, przebudowy instalacji grzewczej, kosztów uzyskania stosownych pozwoleń, doprowadzenia przyłącza gazowego, kosztów wykonania audytu energetycznego.

Kto może starać się o dofinansowanie pieca?

 • osoby fizyczne (mieszkańcy Gminy Michałowice)
 • wspólnoty mieszkaniowe osoby prawne
 • przedsiębiorstwa
 • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Zasadniczy problem

Zanieczyszczanie środowiska w wyniku funkcjonowania instalacji grzewczych opartych o paliwo stałe - węgiel, drewno, koks

 

Rozwiązanie problemu

Wymiana pieców spalających paliwa stałe, na piece ekologiczne - gazowe

Niezbędne dokumenty wniosku

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
 • zgoda współwłaścicieli nieruchomości na trwałą likwidację ogrzewania węglowego
 • oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej
 • oświadczenie właściciela nieruchomości/użytkownika wieczystego o posiadanym piecu węglowym
 • oświadczenie właściciela nieruchomości, iż na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze gazowe
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis/ pomocy de minimis w rolnictwie/
 • pomocy de minimis w rybołówstwie 
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Co jest przedmiotem dotacji? Kiedy dokonać zakupu pieca?

 • Zakupiony, nowy piec gazowy
 • Zakupu pieca można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice na zakup pieca gazowego!

 

Kwota dofinansowania

 

7.000,00 złotych brutto, jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego

Dlaczego powinienem wymienić piec węglowy na gazowy?

 • Ponieważ zależy mi na zdrowiu mojej rodziny
 • Ponieważ chcę oddychać czystym, nieskażonym powietrzem i mieszkać w gminie o najwyższych walorach środowiskowych
 • Ponieważ zależy mi na wygodzie użytkowania instalacji grzewczej

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XXX/380/2018
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).
REGULAMIN DOTACJI CELOWEJ
W N I O S E K
(deklaracja uczestnictwa)
o udzielenie dotacji celowej dotyczącej zakupu pieca gazowego w ramach trwałej zmiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI
NA TRWAŁĄ LIKWIDACJĘ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO I ZAMIANĘ GO NA OGRZEWANIE GAZOWE,
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO* NIERUCHOMOŚCI O POSIADANIU PIECA WĘGLOWEGO
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO* NIERUCHOMOŚCI O POSIADANIU PRZYŁĄCZA GAZOWEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS/POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE/POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS/POMOCY DE MINIMIS
W ROLNICTWIE/POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE*

 


 

Informacja:

Administratorem danych podanych we wniosku jest Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice na zakup pieca gazowego w ramach trwałej zmiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe. Podanie danych w tym celu jest konieczne, a podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione podmioty przetwarzające. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Beneficjent projektu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl