Dotacja na wymianę pieca

Kontakt 22 350 91 91 wew. 238

P

 

Do końca maja 2020 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie dotacji na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks). 

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Podawczym (na parterze budynku urzędu gminy; Reguły, al. Powstańców Warszawy 1)

 PROGRAM WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH

 

 Gmina Michałowice umożliwia otrzymanie dotacji na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks) 

 

Dotacja przydzielana będzie w wysokości
7 000 zł BRUTTO,
jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca

 

Co nie wchodzi w skład dotacji?

 

Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, montażu instalacji, przebudowy instalacji grzewczej, kosztów uzyskania stosownych pozwoleń, doprowadzenia przyłącza gazowego, kosztów wykonania audytu energetycznego.

Kto może starać się o dofinansowanie pieca?

 • osoby fizyczne (mieszkańcy Gminy Michałowice)
 • wspólnoty mieszkaniowe osoby prawne
 • przedsiębiorstwa
 • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Zasadniczy problem

Zanieczyszczanie środowiska w wyniku funkcjonowania instalacji grzewczych opartych o paliwo stałe - węgiel, drewno, koks

 

Rozwiązanie problemu

Wymiana pieców spalających paliwa stałe, na piece ekologiczne - gazowe

Niezbędne dokumenty wniosku

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
 • zgoda współwłaścicieli nieruchomości na trwałą likwidację ogrzewania węglowego
 • oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej
 • oświadczenie właściciela nieruchomości/użytkownika wieczystego o posiadanym piecu węglowym
 • oświadczenie właściciela nieruchomości, iż na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze gazowe
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis/ pomocy de minimis w rolnictwie/
 • pomocy de minimis w rybołówstwie 
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Co jest przedmiotem dotacji? Kiedy dokonać zakupu pieca?

 • Zakupiony, nowy piec gazowy
 • Zakupu pieca można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Michałowice na zakup pieca gazowego!

 

Kwota dofinansowania

 

7.000,00 złotych brutto, jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego

Dlaczego powinienem wymienić piec węglowy na gazowy?

 • Ponieważ zależy mi na zdrowiu mojej rodziny
 • Ponieważ chcę oddychać czystym, nieskażonym powietrzem i mieszkać w gminie o najwyższych walorach środowiskowych
 • Ponieważ zależy mi na wygodzie użytkowania instalacji grzewczej

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XXX/380/2018
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).
REGULAMIN DOTACJI CELOWEJ
W N I O S E K
(deklaracja uczestnictwa)
o udzielenie dotacji celowej dotyczącej zakupu pieca gazowego w ramach trwałej zmiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI
NA TRWAŁĄ LIKWIDACJĘ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO I ZAMIANĘ GO NA OGRZEWANIE GAZOWE,
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO* NIERUCHOMOŚCI O POSIADANIU PIECA WĘGLOWEGO
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO* NIERUCHOMOŚCI O POSIADANIU PRZYŁĄCZA GAZOWEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS/POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE/POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS/POMOCY DE MINIMIS
W ROLNICTWIE/POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE*

 


 

Informacja:

Administratorem danych podanych we wniosku jest Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice na zakup pieca gazowego w ramach trwałej zmiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe. Podanie danych w tym celu jest konieczne, a podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione podmioty przetwarzające. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Beneficjent projektu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl